Artikel 1: Definities

1.1 Socialized by Chloe: Socialized by Chloe, gevestigd te Delft onder KvK nr. 776601531.2 Klant: degene met wie Socialized by Chloe een overeenkomst is aangegaan1.3 Partijen: Socialized by Chloe en de klant samen1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, werkzaamheden, producten en overeenkomsten door of namens Socialized by Chloe.2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant  of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van Socialized by Chloe zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.3.2 Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.3.3 Wanneer de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.3.5 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Socialized by Chloe zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.3.6 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Socialized by Chloe slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen die Socialized by Chloe hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.4.2 Alle prijzen die Socialized by Chloe hanteert voor zijn producten of diensten, die op de website of anderzins kenbaar zijn gemaakt, kan Socialized by Chloe ten allen tijde wijzigen.4.3 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Socialized by Chloe vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.4.4 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Socialized by Chloe, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.4.5 Indien partijen voor een dienstverlening door Socialized by Chloe een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.4.6 Socialized by Chloe is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.4.7 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Socialized by Chloe de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.4.8 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.4.9 Socialized by Chloe heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.4.10 Voorafgaand de ingang ervan zal Socialized by Chloe prijsaanpassingen meedelen aan de klant.4.11 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Socialized by Chloe op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

5.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Socialized by Chloe gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.5.2 Wanneer een klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Socialized by Chloe.5.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.5.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Socialized by Chloe de verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.5.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van Socialized by Chloe op de klant onmiddellijk opeisbaar.5.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Socialized by Chloe, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Socialized by Chloe te betalen.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

6.1 Socialized by Chloe voert de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisten van goed vakmanschap uit.6.2 Socialized by Chloe heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.6.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.6.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Socialized by Chloe tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.6.5 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Socialized by Chloe.6.6 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Socialized by Chloe de betreffende bescheiden.6.7 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Socialized by Chloe tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.6.8 Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Socialized by Chloe enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

7.1 De overeenkomst tussen Socialized by Chloe en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.7.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.7.3 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Socialized by Chloe schriftelijk in gebreke stellen.7.4 De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Socialized by Chloe behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.8.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Socialized by Chloe (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijzen gebruiken.8.3 Socialized by Chloe is bevoegd om de gemaakte werken voor de klant te delen voor eigen belangen op de social media kanalen.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Socialized by Chloe ontvangt, geheim.9.2 Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Socialized by Chloe waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Socialized by Chloe schade kan berokken.9.3 De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.9.4 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

- die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
- die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

9.5 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 10: Boetebeding

10.1 Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.

- is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000
- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000

10.2 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.10.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.10.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk vaan de overige rechten van Socialized by Chloe waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Klachten en ingebrekestelling

11.1 De klant dient een door Socialized by Chloe geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.11.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Socialized by Chloe daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 1 maand na constatering van tekortkomingen, op de hoogte te stellen.11.3 Consumenten dienen Socialized by Chloe uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.11.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Socialized by Chloe in staat is hierop adequaat te reageren.11.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.11.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dan Socialized by Chloe gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.11.7 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Socialized by Chloe.11.8 het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Socialized by Chloe ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 12: Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

12.1 Als Socialized by Chloe een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Socialized by Chloe verschuldigd zijn.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Socialized by Chloe

13.1 Socialized by Chloe is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.13.2 Indien Socialized by Chloe aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.15.3 Socialized by Chloe is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.15.4 Indien Socialized by Chloe aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.15.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website op andere social media zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 14: Vervaltermijn

14.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Recht op ontbinding

15.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Socialized by Chloe toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding rechtvaardigt.15.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Socialized by Chloe niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Socialized by Chloe in verzuim is.15.3 Socialized by Chloe heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, danwel indien Socialized by Chloe kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 16: Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Socialized by Chloe in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Socialized by Chloe kan worden toegerekend in een van de wil van Socialized by Chloe onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Socialized by Chloe kan worden verlangd.16.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgds of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.16.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Socialized by Chloe 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Socialized by Chloe er weer aan kan voldoen.16.4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.16.5 Socialized by Chloe is in een overmachtssituatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Artikel 17: Wijziging van de overeenkomst

17.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

18.1 Socialized by Chloe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 18.2 Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd. 18.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Socialized by Chloe zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 19: Overgang van rechten

19.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Socialized by Chloe.19.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

20.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.20.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt, in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Socialized by Chloe bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 21: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

21.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.21.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Socialized by Chloe is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 4 november 2020.

Algemene
Voorwaarden

Get your socials on!

Contact

info@socializedbychloe.nl

+31 (0) 6 34 55 10 24

Connect

Kluizenaarsbocht 6, Delft